پیشنهادات

پیشنهاد می شود که 1- اگر در حل کردن سودوکو مبتدی هستید، در آغاز نمونه های تمرینی ساده تر را حل کنید و به مرور نمونه های سخت تر را تجربه کنید. 2- سعی نکنید ارقام را حدس بزنید؛ بلکه با کشف روابط منطقی، رقم مربوط به بعضی از خانه های ساده تر را پیدا کنید و با استناد به خانه های پرشده، کم کم خانه های خالی دیگر را هم پُر کنید. 3- به سراغ «خانه های پراحتمال» (یعنی خانه های خالی که در سطر، ستون یا مربع کوچکشان اکثر خانه ها پُر هستند) بروید تا سریع تر به جواب برسید. 4- به سراغ «ارقام پراحتمال» (یعنی ارقامی که بیش از بقیه ارقام در جدول دیده می شوند) بروید تا بتوانید جای همان رقم را در جاهای دیگر جدول هم پیدا کنید. 5- روی قانون فرعی «حذف» تمرکز کنید که می گوید: «رقمی که در یکی از خانه های سودوکو باشد، اجازه ندارد در بقیه خانه های آن سطر، آن ستون و آن مربع کوچک 3در3 دیده شود». 6- اگر جواب های متعددی برای یک سودوکو پیدا کردید، مطمئن باشید که قانون سودوکو را زیرپا گذاشته اید. 7- برای حل سودوکو از یک مداد نرم نوک تیز و یک پاککن مرغوب استفاده کنید. 8- ارقام محتمل برای هر خانه خالی را به صورت کم رنگ در همان خانه یادداشت کنید تا به موقع بتوانید بعضی از آنها را حذف کنید و رقم «قطعی» را کشف کنید. 9- برای اینکه با اشتباهتان، به اشتباه های بعدی نیفتید، همیشه قبل از اینکه رقمی را «قطعی» کنید، یکبار دیگر دلیل منطقی تان را برای این کار مرور کنید.